Històries de Vilamajor

Creació de l’Entitat de Conservació de la urbanització “Can Miret”

EDICTE de 17 de febrer de 1986, sobre acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, referents als municipis de Sant Llorenç Savall, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Avià, Berga, Centelles, la Llacuna, Artés, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Celoni, Calldetenes i Malgrat de Mar.

Inscripció al Registre d’Entitats Urbanístiques Col•laboradores de l’Entitat de Conservació de la urbanització “Can Miret”, de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor.

Vista la documentació tramesa pels Ajuntaments de Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor corresponent a l’entitat de conservació de la urbanització “Can Miret”, dels termes municipals de Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor;

Atès que, mitjançant oficis de dates 28 de maig de 1984 i 20 de març de 1985, el Sots-director General d’Urbanisme va indicar als Ajuntaments de referència la documentació a trametre per completar l’expedient, i va assenyalar les esmenes a introduir en els estatuts;

Atès que les citades Corporacions Locals han completat la documentació de l’entitat i han aprovat les esmenes dels estatus d’aquesta en els termes assenyalats pel Sots-director General d’Urbanisme;

Atès que, analitzat l’expedient en tots els seus aspectes, resulta que en la tramitació dels Estatuts, per una banda, i en la constitució de l’entitat de conservació, per una altra, han estat acomplerts els requisits establerts als articles 161 a 165 del Reglament de Gestió Urbanística;

Atès que el contingut dels estatuts i de les Bases d’Actuació s’ajusta a les presciptcions dels articles 166 i 167 de l’esmentat text reglamentari;

Vist l’informe dels Serveis Centrals de la Direcció General d’Urbanisme;

Vistos la Llei del Sòl, el Reglament de la Gestió Urbanística i l’Ordre de 6 d’agost de 1982 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 280, de 17 de setembre de 1982);

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, s’acorda:

Inscriure en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col•laboradores l’entitat de Conservació de la urbanització “Can Miret”, als termes municipals de Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor, constituïda mitjançant escriptura pública autoritzada pel Notari senyor José Gómez Pascual en data 17 de novembre de 1983, la qual constitució fou aprovada pels Ajuntaments de referència en virtut d’acords plenaris de dates 28 de juny de 1984 i 27 de desembre de 1984, respectivament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *