Històries de Vilamajor

Des de quan som Sant Pere de Vilamajor?

DECRET 78/1982, de 18 de març, que fa referència al canvi de nom del municipi de San Pedro de Vilamajor pel del seu origen català, que és Sant Pere de Vilamajor.

L’Ajuntament de San Pedro de Vilamajor ha considerat adient el canvi del nom pel qual ara es coneix el municipi pel del seu origen català, que és Sant Pere de Vilamajor i, a tal efecte, d’acord amb les facultats que li atorguen els articles 22 de la Llei de Règim Local i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, de 17 de maig de 1952, va tramitar l’expedient oportú per tal que se li concedís l’autorització que exigeixen els articles esmentats.

En el dit expedient s’han complert totes les formalitats que estatueixen els preceptes legals i reglamentaris vigents i també n’han emès els preceptius informes l’Excma. Diputació de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans.

Atès que en realitat no es tracta d’un canvi de nom en el sentit de substituir-lo per un altre de nou o estrany, sinó de fixar el que correspon a una correcta grafia catalana.

Per tant, segons el que estableix l’article 1.2.3 del Reial Decret 2115/1978, de 26 de juliol, a proposta del Conseller de Governació i d’acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic.- S’autoritza l’Ajuntament de San Pedro de Vilamajor a canviar el nom ‘aquest municipi pel del seu origen català, que és Sant Pere de Vilamajor, el qual correspon a la seva tradició cultural, històrica i literària.

Barcelona, 18 de març de 1982

Jordi Pujol

President de la Generalitat

de Catalunya

Joan Vidal i Gayolà

Conseller de Governació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *