Històries de Vilamajor

La Torre Roja: un centre experimental de règim especial (CERE)

DECRET 109/1998, de 12 de maig, pel qual el col•legi d’educació infantil i primària Torre Roja, de Sant Pere de Vilamajor, es transforma temporalment en un centre experimental de règim especial.

La Llei 8/1983, de 18 d’abril, de centres docents experimentals (DOGC núm. 322, de 22.4.1983), defineix els centres experimentals de règim especial (CERE) com a centres dedicats específicament a la investigació i l’experimentació educatives, com a projecte global del centre.

El Decret 214/1985, de 6 de juny (DOGC núm. 573, de 9.8.1985), sobre regulació dels centres experimentals, estableix els requisits que han de complir els programes experimentals que han de posar en pràctica els CERE.

El col•legi d’educació infantil i primària Torre Roja presenta una proposta organitzativa global de centre que es fonamenta en l’agrupació flexible de l’alumnat atenent el seu nivell d’ensenyament-aprenentatge, en lloc d’agrupar-lo homogèniament per cursos. Aquesta proposta organitzativa comporta la necessitat d’adequar les característiques de funcionament del centre. Aquestes adequacions abasten, a més del rol que assumeix l’alumne, el desplegament curricular, l’organització horària, el professorat i la tipologia i usos dels espais. Per tal d’afavorir el desplegament d’aquesta proposta organitzativa, basada en l’avenç educatiu de cada alumne, s’estableixen organitzacions i dinàmiques que afavoreixen en especial l’autoestima de cada alumne i la participació i la corresponsabilitat de tota la comunitat escolar. En conclusió, aquesta proposta organitzativa potencia una major autonomia personal de cada alumne.

Atesa la sol•licitud del centre per tal de transformar-se en centre experimental de règim especial;

Vist el funcionament de l’esmentat centre i el programa experimental que presenta per a la implantació del nou sistema educatiu, el qual mereix la consideració positiva per part del Departament d’Ensenyament, és convenient classificar el col•legi d’educació infantil i primària Torre Roja, de Sant Pere de Vilamajor, com a centre experimental de règim especial (CERE), atesa la seva dedicació específica a la innovació i experimentació educatives;

En conseqüència, a proposta del conseller d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es transforma temporalment en un centre experimental de règim especial el col•legi d’educació infantil i primària Torre Roja, de Sant Pere de Vilamajor, per un període de cinc anys i amb efectes des del curs 1998-99.

Article 2

En el centre es duran a terme programes experimentals de recerca en noves metodologies en els aspectes següents:

Agrupacions flexibles d’alumnes, com a eix d’organització global de centre: agrupacions flexibles d’alumnes pel nivell d’aprenentatge, programació de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb aquesta forma organitzativa. Encaix de l’equip educatiu, de l’acció tutorial i de cada docent en aquests tipus d’organització.

Article 3

El Departament d’Ensenyament, com a entitat tutelar, establirà els programes experimentals que es duguin a terme en el centre.

Article 4

Els aspectes organitzatius i funcionals, la provisió de personal i els mòduls s’adequaran al que determinin els programes aprovats pel Departament d’Ensenyament i el Decret 214/1985, de 6 de juny, sobre regulació dels centres experimentals de règim especial.

Article 5

El centre elevarà al Departament d’Ensenyament una memòria anual sobre el desplegament de l’experimentació.

Article 6

Amb la finalitat d’avaluar els programes experimentals, el seu funcionament i la possibilitat d’extensió dels objectius i mètodes d’aquests programes es crearà una comissió tècnica d’avaluació en els termes que preveu l’article 28 de la Llei 8/1983, de centres docents experimentals.

Article 7

D’acord amb el que estableixen la disposició addicional 2 de la Llei 8/1983 i l’article 11 del Decret 214/1985, la dotació de personal del centre esmentat es farà mitjançant un concurs públic de mèrits convocat pel Departament d’Ensenyament.

Disposicions finals

–1 S’autoritza el Departament d’Ensenyament perquè adopti, en l’àmbit de les seves competències, les mesures necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Decret.

–2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de maig de 1998

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno

Conseller d’Ensenyament

(98.117.089)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *